Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Baltin Apartments no.2 sp. z o.o. sp.k., ul. Niemena 9a lok. 6, 61-131 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000790662, posługująca się NIP: 7822864635 (dalej jako „Spółka”).

W jaki sposób można się skontaktować ze Spółką, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Podajemy dane kontaktowe: adres e-mail: dominik.nogalski@baltin.com.pl, adres pocztowy: Baltin Apartments no.2 sp. z o.o. sp.k., ul. Niemena 9a lok. 6, 61-131 Poznań.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku ze sprzedażą apartamentu lub innej nieruchomości na Twoją rzecz lub w oparciu o Twoją zgodę.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do zawarcia oraz realizacji łączącej nas umowy.

Ponadto, przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest/są:

  1. konieczność wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. konieczność wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości lub rękojmi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3. cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności zapewnienie z Panem/Panią kontaktu przed zawarciem umowy oraz w okresie trwania umowy, a także ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  4. marketing bezpośredni produktów i usług Spółki – na podstawie uzasadnionego interesu – art. 6 ust 1 lit. f) RODO,
  5. marketing bezpośredni produktów i usług w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  6. zapewnienie jakości świadczonych usług.

Ponadto, tylko o ile udzielisz na to zgody, Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych, a także w innych celach, w tym marketingowych, które zostały wskazane wprost w Twoim oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe i jakie dane przetwarzamy?

Spółka wymaga podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą. Dane, jakie nam podajesz, to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu oraz adres e-mail. Jeśli nie podasz swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli podjąć ani realizować współpracy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych, niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Masz prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, a także do ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W zakresie danych, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe spółkom powiązanym osobowo i kapitałowo, ponadto notariuszom, kurierom, dostawcom usług i innym podmiotom, o ile jest to konieczne do realizacji łączącej nas umowy. Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom władzy publicznej, jeśli konieczność taka wynika z przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy oraz dla potrzeb rozliczeń publicznoprawnych, maksymalnie 7 lat od dnia zakończenia współpracy. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia współpracy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane nie będą przekazywane przez Spółkę poza Europejski Obszar Gospodarczy, za wyjątkiem przekazywania danych do Google LLC, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą podlegać profilowaniu.